Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:69
Lượt truy cập:2801814
Quảng cáo       Chương trình Đào tạo bồi dưỡng
Giới thiệu các chương trình ĐTBD khác  CẬP NHẬP: 14:48:52   (19/01/2015)

1.     NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CẤP TỔ ĐỘI TRƯỞNG

 

STT

Nội dung chuyên đề,

hoạt động

Thời lượng (ngày)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

1

Kiến thức, kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự cấp Tổ đội

1

1

0

2

Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của Tổ đội

1

1

0

3

Kỹ năng quản lý thời gian

0,5

0,5

0

4

Kỹ năng tham mưu

0,5

0,5

0

5

Kỹ năng giao tiếp

0,5

0,5

0

6

Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác

0,5

0,5

0

TỔNG

4

 

 

2.     NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG (ngắn ngày)

 

STT

Nội dung chuyên đề,

hoạt động

Thời lượng (ngày)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

1

Lãnh đạo cấp phòng và vận dụng kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng

1

1

0

2

Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo của cấp phòng

1

1

0

3

Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng

0,5

0,5

0

4

Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác

0,5

0,5

0

5

Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng

1

1

0

6

Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng

0,5

0,5

0

7

Phân cấp quản lý trong lĩnh vực kinh tế - tài chính

0,5

0,5

0

8

CĐ báo cáo: Thực tiễn ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế về quản lý lãnh đạo của cấp Phòng

0.5

0.5

0

9

CĐ báo cáo: Những vấn đề thực tiễn đặt ra trong cải cách tài chính công và bài học rút ra từ quá trình cải cách hành chính ở nước ta

0,25

0,25

0

10

Hướng dẫn đọc tài liệu, nghiên cứu kỹ năng, công cụ, mô hình trong phân tích và dự báo kinh tế tài chính

0,25

0,25

0

TỔNG

6

 

 

3.     NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ& KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ

 

STT

Nội dung chuyên đề,

hoạt động

Thời lượng (ngày)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

1

Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý DA đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách NN

0,5

0,5

0

2

Quản lý cấp phát và thanh toán vốn đầu tư theo Thông tư  số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của BTC

1

1

0

3

Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn NSNN theo TT số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011

0,5

0,5

0

4

Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng

1

1

0

5

Kế toán chủ đầu tư

2

2

0

Tổng cộng

5

 

 

4.     NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

PHƯƠNG PHÁP, KỸ NĂNG TỰ KIỂM TRA TÀI CHÍNH - TÀI SẢN

VÀ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HCSN, CHỦ ĐẦU TƯ

 

STT

Nội dung chuyên đề,

hoạt động

Thời lượng (ngày)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

PHẦN I: TÀI CHÍNH  - TÀI SẢN - TỰ TỔ CHỨC KIỂM TRA

1

Đổi mới cơ chế  hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập

0,5

0,5

0

2

Quản lý tài sản, đấu thầu, kỹ năng xây dựng các Quy chế của đơn vị

0,5

0,5

0

3

Tổ chưc tự kiểm tra, các sai sót thường gặp về quản lý Tài chính - Kế toán tại đơn vị HCSN.

1

1

0

PHẦN II: TỔ CHỨC HẠCH TOÁN - KẾ TOÁN

4

Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, chủ đầu tư

1

1

0

Tổng cộng

3

 

 

5.     CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

 TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN CHO CHỦ TÀI KHOẢN

VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 

STT

Nội dung chuyên đề,

hoạt động

Thời lượng (ngày)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

1

Cơ chế tài chính trong đơn vị HCSN (nghị định 43/2006/NĐ-CP và130/2005/NĐ-CP

0,5

0,5

0

2

Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tài khoản và kế toán

0,25

0,25

0

3

Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng và thực thi quy chế chi tiêu nội bộ

0,25

0,25

0

4

Kế toán hành chính sự nghiệp phục vụ quản trị công và nâng cao thu nhập

0,5

0,5

0

5

Quản lý tài sản trong đơn vị HCSN

0,5

0,5

0

Tổng cộng

2

 

 

6.     NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ,

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

 

STT

Nội dung chuyên đề,

hoạt động

Thời lượng (ngày)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

1

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tổ chức cán bộ, Đội hành chính tổng hợp

0,5

0,5

0

2

Kỹ năng xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức

0,5

0,5

0

3

Kỹ năng trong công tác tham mưu điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm công chức, viên chức

0,5

0,5

0

4

Kỹ năng tuyển dụng công chức, viên chức.

0,5

0,5

0

5

Kỹ năng tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức.

0,5

0,5

0

6

Kỹ năng trong công tác thống kê tổ chức, nhân sự.

0,5

0,5

0

7

Kỹ năng trong công tác văn thư và lưu trử hồ sơ

0,5

0,5

0

8

Kỹ năng về lập kế hoạch tổ chức thi đua, khen thưởng.

0,5

0,5

0

Tổng cộng

4

 

 

7.     NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

CÔNG CHỨC TẬP SỰ

 

STT

Nội dung chuyên đề,

hoạt động

Thời lượng (ngày)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG

1

Tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của cơ quan hành chính NN

0,5

0,5

2

Luật cán bộ, công chức và quyền lợi, nghĩa vụ của công chức tập sự

0,5

0,5

3

Văn hóa công sở và đạo đức công chức

0,5

0,5

4

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, các đơn vị trực thuộc và mối quan hệ của các đơn vị

1

1

5

Quy chế làm việc của Bộ Tài chính

0,5

0,5

6

Quy hoạch phát triển nhân lực gắn với chiến lược phát triển ngành Tài chính

0,5

0,5

PHẦN II: KỸ NĂNG

7

Một số vấn đề chung về văn bản quản lý hành chính NN

0,5

0,5

8

Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính và kỹ  năng viết báo cáo

1,5

1

0,5

9

Quy trình tiếp nhận, xử lý, quản lý và trả lời văn bản của Bộ Tài chính

1

0,5

0,5

10

Kỹ năng xây dựng chương trình kế hoạch công tác và quản lý thời gian

1

0,5

0,5

11

Kỹ năng giao tiếp và lễ tân hành chính

1

0,5

0,5

12

Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

0,5

0,5

Kiểm tra

0,5

KG, BG và đi thực tế

0,5

Tổng cộng

10

 

 

8.     NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

       “KỸ NĂNG QUẢN LÝ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG”

DO GIẢNG VIÊN NƯỚC NGOÀI GIẢNG DẠY

 

STT

Nội dung chuyên đề,

hoạt động

Thời lượng (ngày)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

1

Lãnh đạo hiệu quả

0,5

2

Kỹ năng giao tiếp

0,5

3

Kỹ năng giao việc

0,5

4

Kỹ năng tạo động lực

0,5

5

Kèm cặp và huấn luyện

0,5

6

Trí tuệ cảm xúc

0,5

7

Giải quyết xung đột

0,5

8

Quản lý sự thay đổi

0,5

Tổng số

4

 

 

Để biết thêm chi tiết về khóa học, xin vui lòng liên hệ về địa chỉ:
P407, Số 04, Ngõ I, Phố Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Tel: 04.3972.0094; Fax: 04.3971.6638
Miền Bắc
Ms. Hoàng Thị Minh Tuyết (Tel: 0916.250.972);
Ms. Lê Ánh Nguyệt (Tel: 0979.616.913)
Miền Nam
Mr. Phạm Thiên Dương (Tel: 0903.935.152)