Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:258
Lượt truy cập:2801250
Quảng cáo       Thông báo chiêu sinh

Thực hiện Quyết định số 2587/QĐ-BTC ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (sau đây gọi tắt là Trường) tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 cho công chức, viên chức ngành Tài chính cụ thể như sau. Các đơn vị vui lòng khai thác các thông tin và đăng ký theo mẫu dưới đây.
Mẫu đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2017  CẬP NHẬP: 08:33:43    (14/10/2016)
Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính phối hợp tổ chức đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng năm 2017 của ngành Tài chính. Các đơn vị khai thác mẫu đăng ký tại đây:
Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp tại Hải Phòng. Chứng chỉ được cấp bởi Trường BDCB tài chính do Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán quản lý, có giá trị toàn quốc.
Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp tại Hà Nội. Chứng chỉ được cấp bởi Trường BDCB tài chính do Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán quản lý, có giá trị toàn quốc.
Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền Nam thuộc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông báo về việc đấu thầu tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng doanh nghiệp vừa và nhỏ.